กำแพงแห่งใจ ติญญา

ISBN:

Published:

Paperback

287 pages


Description

กำแพงแห่งใจ  by  ติญญา

กำแพงแห่งใจ by ติญญา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 287 pages | ISBN: | 5.25 Mb

ยามเมือคนเรานันผิดหวังหรือเจบชำ เรามักกอกำแพงขึนมาปกปองตัวเองทีละนิดอยางทีเราไมรูตัว และเมือยิงโดนทำราย กำแพงนันกกอตัวสูงจนใครกมิอาจเขาถึง...หรืออาจจะแมแตตัวเราเองทีไมอาจปีนขามออกไป เฉกเชนเดียวกับ เจนรัศมิ ความผิดหวังกับเรืองของความรักตังแตยังเปนเดMoreยามเมื่อคนเรานั้นผิดหวังหรือเจ็บช้ำ เรามักก่อกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองทีละนิดอย่างที่เราไม่รู้ตัว และเมื่อยิ่งโดนทำร้าย กำแพงนั้นก็ก่อตัวสูงจนใครก็มิอาจเข้าถึง...หรืออาจจะแม้แต่ตัวเราเองที่ไม่อาจปีนข้ามออกไป เฉกเช่นเดียวกับ เจนรัศมิ์ ความผิดหวังกับเรื่องของความรักตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย ทำให้เธอสิ้นศรัทธาในความรักไป กำแพงที่ก่อตัวขึ้นนั้นจึงสูงเกินกว่าที่ใครจะปีนก้าวข้ามไป หรือพาเธอออกมา หากฟ้าไม่กลั่นแกล้งเธอตลอดไป ได้ส่ง เกน ชายหนุ่มผู้มีหัวใจที่มั่นคงและทระนงในศักดิ์ศรียิ่งนัก ชายหนุ่มที่เธอไม่เคยคิดจะชอบหน้าและเต็มไปด้วยอคติทุกมุมมอง หากแต่เป็นคนที่ค่อยๆ ละลายกำแพงผืนนั้นและทะลายมันลง พร้อมกับพาเธอออกมาได้ในที่สุด เมื่อกำแพงที่ขังใจพังทลายลงแล้ว สองมือแข็งแกร่งและเจ้าของรอยยิ้มอบอุ่นที่รอเธออยู่เบื้องหน้า ก็พร้อมจะจับจูงและเดินเคียงข้างตลอดไปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กำแพงแห่งใจ":


enove.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us